General rental conditions

Algemene huurvoorwaarden

versie Augustus 2018 “De Koepoort” Molenwater 101 of 103, 4331 SG Middelburg. Correspondentie adres Koepoortstraat 10, 4331 SL Middelburg. email: vragen@koepoort.com

Toepassing:

 • Deze Algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot een appartement in ‘De Koepoort’, staande en gelegen aan het Molenwater 101 en 103, 4331 SG te Middelburg in Nederland.
 • In deze Algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip ‘verhuurder’ / ‘ons’ verstaan: Appleyard en Blom V.O.F.
 • In deze Algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die met ons een overeenkomst sluit met betrekking tot één van de van het appartementen.
 • Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle Algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
 • Van deze Algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Reservering:

 • Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
 • Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u van ons binnen 5 dagen een bevestiging, de algemene huurvoorwaarden een factuur en verzoek voor aanbetaling. Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. Indien u binnen 5 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
 • Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van één van de appartementen voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

Betaling:

 • Wij verzoeken u om 30 % van de huursom binnen 7 dagen na de factuurdatum aan ons over te maken. De andere 70% dient u 31 dagen voor de aankomstdatum aan ons te hebben betaald. 
 • Indien uw reservering ligt binnen 31 dagen voor de aankomstdatum moet u bij ontvangst van de factuur 100% van het factuurbedrag ineens aan ons overmaken binnen 4 dagen.
 • Voor de betaling sturen wij u ruim voor het verlopen van de termijnen een betalingsverzoek via de email. U kunt dan betalen met Credit Card of iDeal. Indien u wenst kunt u het geld ook  overmaken naar IBAN: NL84 RABO 0148 8271 95 t.n.v. Appleyard eo Blom V.O.F. onder vermelding van het reserveringsnummer en aankomstdatum.
 • Met het voldoen van een termijn van of de hele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.
 • Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Borgsom:

 • De borgsom bedraagt € 150,00. De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten – in de meest ruime zin van het woord – die wij kunnen lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder als goed huurder en degene(n) die de huurder vergezellen.
 • De borgsom moet tezamen met de tweede betaling van de huursom worden voldaan. In het geval de borgsom niet wordt voldaan, zijn wij gerechtigd de huurder de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen. Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft, zijn wij bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 • De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten) van ons op de huurder binnen 14 dagen na vertrek teruggestort. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet teniet gedaan.

Annuleringen:

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • Aanbetalingen worden bij annulering niet geretourneerd.
 • Bij annulering tot 31 dagen vóór de dag van aankomst wordt 30% van de huursom in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen 31 dagen vóór de dag van aankomst wordt 100% van de huursom in rekening gebracht
 • Indien u op de dag van aankomst niet aankomt voor 20:00 uur [middelburg tijd] zonder nadere kennisgeving, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd.
 • In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

Verblijf in het appartement:

 • Weekend: vrijdag vanaf 15.00 uur tot maandag 10.00 uur
 • Midweek: maandag vanaf 15.00 uur tot vrijdag 10.00 uur
 • Week: vrijdag vanaf 15:00 uur tot vrijdag 10:00 uur of maandag vanaf 15:00 uur tot maandag 10:00 uur.
 • Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 15:00 uur gebruik maken van het appartement.
 • Op de dag van vertrek dient u het appartement om 10:00 uur te hebben verlaten.
 • Het appartement is rookvrij.
 • Buiten mag geen open vuur worden toegepast.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • De huursom is inclusief eindschoonmaak en bedlinnengoed.
 • Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.
 • Verblijf van meer personen in het appartement dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van 2 personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden.
 • Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binnen inventaris is uitdrukkelijk niet toegestaan.
 • De aanwezige witte handdoeken mogen alleen gebruikt worden in het appartement. De grijze handdoeken zijn strandlakens en mogen mee naar het strand. Oneigelijk gebruik van alle handdoeken is niet toegestaan.
 • Vuilnis wat u tijdens het gebruik afgevoerd wenst te krijgen dient ’s ochtends voor 11:00 uur voor de deur gezet te worden en zal door ons afgevoerd worden voor u.

Aansprakelijkheid/ klachten/ schade:

 • De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in het gehuurde appartement volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst het appartement en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert, meld u dit dan direct bij ons.
 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van het verblijf in het appartement. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de toegangs- en hoofdwegen e.d. in de omgeving van het gehuurde appartement. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van internet.
 • De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructies zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door ons tegen overlegging van gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald.
 • Het appartement beschikt over een (draadloze) internetaansluiting waar de huurder gebruik van kan maken, geldt het volgende: in Nederland is het ten strengste verboden illegaal van internet te down-/ uploaden of te streamen! Hier staan hoge boetes op en het wordt streng gecontroleerd. De huurder is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het eigen internetgebruik en indien er boetes worden opgelegd, worden deze aan de huurder doorberekend. De persoonsgegevens van huurder/overtreder worden op verzoek van autoriteiten/auteursrechthebbende(n) kenbaar gemaakt. Alle, door verhuurder, te maken kosten verband houdende met een dergelijke inbreuk zullen op de huurder worden verhaald.
 • Mocht u alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van het appartement schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.

Vertrek en eindschoonmaak:

De huurder is aansprakelijk, zonder gerechtelijke tussenkomst, voor alle boetes, kosten, schade die de verhuurder lijdt bij het niet nakomen van de aanwijzingen rondom afvalscheiding. 

Het appartement dient op de volgende wijze worden achtergelaten:

 • Het huis veegschoon achterlaten
 • Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kasten geplaatst
 • Afwasmachine en koelkast schoon en leeg achterlaten
 • Geen etenswaren achterlaten in de kasten
 • De vuilnisbakken geleegd
 • Eventueel breukwerk en/of schade melden bij de verhuurder.
 • Sleutels op tijd ingeleverd op Koepoortstraat 10.

Toepasselijk recht:

Op al deze voorwaarden en op bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

General rental conditions

version August 2018 "De Koepoort" Molenwater 101 or 103, 4331 SG Middelburg. Correspondence address Koepoortstraat 10, 4331 SL Middelburg. email: vragen@koepoort.com

Application:

 • These General Terms and Conditions apply to reservations and agreements relating to an apartment in 'De Koepoort', standing and located at Molenwater 101 and 103, 4331 SG in Middelburg in the Netherlands.
 • In these General lease conditions, the term 'lessor' / 'us' means Appleyard and Blom V.O.F.
 • In these General Terms and Conditions of Rent, the term 'tenant' is understood to mean: the person who concludes an agreement with us in respect of one of the apartments.
 • These General Terms and Conditions apply regardless of your (prior) reference to any own conditions or to other general terms and conditions. We reject all Terms and Conditions to which you refer or which are used by you.
 • Agreements deviating from these General Terms and Conditions are only valid if agreed in writing.

Reservation:

 • We only take reservations from persons who are 18 years and older. Reservations by persons younger than that age are therefore not valid.
 • After you have booked, you will receive a confirmation from us within 5 days, the general rental conditions an invoice and request for deposit. We request that you check these documents for accuracy and immediately notify us of any inaccuracies. If you have not received a confirmation of receipt from us within 5 days of making the reservation, we request you to contact us directly, failing which you can not invoke the reservation.
 • An agreement is concluded between you and us at the time that we have confirmed the reservation to you. The agreement concerns the letting of one of the apartments for recreational use, which by its nature is short-lived.

Payment:

 • We request that you transfer 30% of the rent within 7 days of the invoice date. The other 70% must be paid to us 31 days before the arrival date.
 • If your reservation is within 31 days of the arrival date, upon receipt of the invoice you must transfer 100% of the invoice amount to us within 4 days.
 • We will send you a payment request by email before the term expires. You can then pay with Credit Card or iDeal / bankcontact or giropay. If you wish, you can also transfer the money to IBAN: NL84 RABO 0148 8271 95 Appleyard and Blom V.O.F. stating the reservation number and arrival date.
 • With the payment of a term of or the entire rent you confirm to have read the general rental conditions and agree to this. The rental ends automatically after the expiry of the agreed period.
 • In the event of late payment of the amounts invoiced to you, you will be in default immediately after the payment deadline. In that case we reserve the right to cancel your reservation and cancel the agreement.

Deposit:

 • The deposit is € 150.00. The deposit serves to compensate damage and / or costs - in the broadest sense of the word - that we may suffer in case of non-compliance with the obligations of the tenant as good tenant and the person(s) accompanying the tenant.
 • The deposit must be paid together with the last payment of the rent. In case the deposit is not paid, we are entitled to deny the tenant access to the holiday home. If you fail to pay the deposit, we are also entitled to terminate the agreement with immediate effect.
 • The deposit or any remainder thereof will be refunded to the tenant within 14 days after departure after settlement of claims (damage to inventory / holiday home and / or other costs). Any (further) claims for compensation will not be canceled by this refund.

Cancellation:

 • Cancellation by the tenant must always be done in writing (by e-mail or by mail). The following rules apply:
 • Advance payments will not be returned in case of cancellation.
 • If canceled up to 31 days before the date of arrival, 30% of the rent will be charged.
 • In case of cancellation within 31 days before the date of arrival, 100% of the rent will be charged
 • If you do not arrive on the day of arrival before 22:00 [middelburg time] without further notice, this is considered a cancellation and is due 100% of the rent.
 • In case of cancellation on our part, any money already paid will be refunded.

Stay in the apartment:

 • Weekend: Friday from 3PM until Monday 10AM
 • Midweek: Monday from 3PM until Friday 10AM
 • Week: Friday from 3PM to Friday 10AM or Monday from 3PM to Monday 10AM.
 • On the day of arrival, you can in principle use the apartment from 3PM. On the day of departure you must have left the apartment at 10AM and have returned the key.
 • The apartment is non-smoking.
 • No open fire may be used outside.
 • Pets are not allowed.
 • The rent includes final cleaning towels and bedlinnen.
 • Sub- or sub-rental is expressly prohibited.
 • The stay of more persons in the apartment than agreed on the reservation, or the maximum of 2 personsapplicable to the property is expressly not permitted without our permission, unless otherwise agreed in writing. This may lead to the premature termination of the lease on our part, without refund of rent.
 • Moving cabinets and beds, as well as sound or television equipment or taking out any part of the inside inventory is expressly not permitted.
 • Garbage that you wish to be disposed of during your stay can be placed outside,of,your front door before 11AM and will be removed by us for you.

Liability / complaints / damages:

 • The tenant and other users in the relevant rental period in the rented apartment are fully responsible for all damage that occur to the house, the inventory and all matters belonging to the rented object, unless tenant and other users can make it plausible that the damage can not be attributed to them. We therefore recommend that you inspect the apartment and inventory carefully for defects and shortcomings on arrival. If you notice damage or defects, please report this immediately to us.
 • We accept no liability for theft, loss or damage of or to property or persons, of whatever nature, during or as a result of the stay in the apartment. We accept no liability for construction activities on the access and main roads and in the vicinity of the rented apartment. We accept no liability in the event of the failure or inoperability of technical equipment, utilities, the non-functioning or partly non-functioning of the internet.
 • The costs of normal maintenance and repair of defects are for our account. If defects occur, the tenant must inform us immediately and follow our instructions as good as possible. Possible costs incurred by the tenant in this connection will be refunded by us to the tenant on submission of specified invoices.
 • The apartment has a (wireless) internet connection that the tenant can use, the following applies: in the Netherlands it is strictly forbidden to download or upload from the internet illegally! There are high fines here and it is strictly controlled. The tenant is responsible and liable for his / her own internet use and if fines are imposed, these will be passed on to the tenant. The personal details of the occupant / offender will be made known at the request of the authorities / copyright holder(s). All costs incurred by the landlord related to such an infringement will be recovered from the tenant.
 • If you still want to submit a complaint, it must be motivated to us in writing within 14 days of leaving the apartment.

Departure and final cleaning:

Tenant is liable, without judicial intervention, for all fines, costs, damage that the landlord suffers from non-compliance with the instructions regarding waste separation.

The apartment must be left as follows:

 • Leave the house sweep clean
 • Everything washed clean, dried and put back in the cupboards
 • Keep the dishwasher and refrigerator clean and empty
 • Do not leave food in the cupboards
 • The trash cans emptied
 • Report to us any breakage or damage.
 • Return the keys on time to Koepoortstraat 10. [Middelburg]

Applicable law:

On all these conditions and on provisions from the rental agreement / house rules as well as any disputes arising from this, only Dutch law applies.